لیست جدید هر هفته یا چند هفته در میان ساعت 9 شب یکشنبه ها رد کردن